Honda / Acura K20a K24a Engine Forum banner

Warsaw ; Poland

12268 Views 49 Replies 27 Participants Last post by  jacor
Anybody here?

czy jest tu ktoś z Polski :rolleyes:www.STREETSHADOWS.PL
1 - 4 of 50 Posts
:dude:

widac ze z tego samego zrodla czerpiemy wiedze :silly:
Marcel said:
przydakiem tu wpadlem i poczytuje i podziwiam i moze kiedys bedzie K-seria ... :cool:
i teraz masz K :p
1 - 4 of 50 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top